ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഗ്ലാസ് പ്രോസസ്സിംഗിലും നിർമ്മാണത്തിലും വിദഗ്ദ്ധൻ

സ്ക്രാപ്പ് ഗ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലൈൻ