ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഗ്ലാസ് പ്രോസസ്സിംഗിലും നിർമ്മാണത്തിലും വിദഗ്ദ്ധൻ

PVB ഷേപ്പിംഗ് & കട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ