ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഗ്ലാസ് പ്രോസസ്സിംഗിലും നിർമ്മാണത്തിലും വിദഗ്ദ്ധൻ

പിവിബി ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് കട്ടിംഗ് ലൈൻ