ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഗ്ലാസ് പ്രോസസ്സിംഗിലും നിർമ്മാണത്തിലും വിദഗ്ദ്ധൻ

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സിസ്റ്റം