ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഗ്ലാസ് പ്രോസസ്സിംഗിലും നിർമ്മാണത്തിലും വിദഗ്ദ്ധൻ

വളഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ലോഡിംഗ് & സെപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം